• Schul­fest mit Floh­markt
  • Schö­ne Win­ter­fe­ri­en!
  • Tag der offe­nen Tür 2023
  • Früh­stück an unse­rer Schu­le
  • Digi­ta­le Schü­ler­zei­tung — April 2023
  • Digi­tal­le Schü­ler­zei­tung — Febru­ar 2023