Es feh­len:                                           Klas­sen­fahrt 6a‑c Lge, Wol, Jah, Ahl, Schü

Klas­seStun­deVer­tre­tung für:FachVer­tre­tung durch:FachRaum
5c1./2.  QuD109
5c3./4.  MiEn109
5c5./6.  HofMa109
5d6.LgeGeoAus­fall  
7a5.GelkKuLIECh014
7a6.LIEChGelkKu204
7b1./2.LgeD/LBAus­fall  
7b4.SchüMuFeGe303
7c3.WolEnEOSEn304
8b1./2.  SzkEn/LB207
8c2.WolEnAus­fall  
8d3./4.  SzkD/LB206
9a4.GAMaAKD107
9a5.DoBioGelkKu204
9a6.GelkKuDoBio214
9b1.AhlSkAus­fall  
9b3./4.AKGeGAMa/KA104!
9b5.  GAMa207
9c1.WolEnAus­fall  
9c3.LgeDKurBio214
9c4.LgeDSchuMa213
9c6.SchüMuAus­fall  
10a3.AhlSkSGPh114
10a5.AhlSkRetEn210
10a6.RetEnAus­fall  
10b4.AhlSkHocD214
10b5.JahDDoBio214
10b6.DoBioAus­fall  

Auf­sicht:         1. Hof­pau­se                Han­se­me­nü                FW