Es feh­len: Ahl, Szk, Schu, TLa

1.- 3. Stun­de Unter­richt nach Stundenplan/ Ver­tre­tungs­plan

4. Stun­de Zeug­nis­aus­ga­be

Klas­seStun­deVer­tre­tung für:FachVer­tre­tung durch:FachRaum
5a4.  BewKl213
5b3.TLaMuHolEn110
5b4.  HolKl110
5c4.  HofKl106
5d gan­ze Klas­se3./4EOSInfLIEMa/Kl209
5c/d0.JahRelAus­fall  
6a1.SchuILZLgeILZ206
6b4.  WolKl207
6c2.DoBioJahD109
6c4.  JahKl109
7a2.  AnGeo314
7a3.  HocD104
7a4.  HocKl104
7b gan­ze Klas­se3.HocPhilJahD109
7b4.  KurKl113
7c2.  RetEn210
7c3.  GAMa309
7c4.  AKKl107
8a2.AhlSkLIECh014
8a3.AhlSkAnD314
8a4.   Kl210
8b3.DaeGeoMiD307
8b4.  SzkKl307
8c gan­ze Klas­se2.JahRelGelkD204
8c4.  GelkKl204
8d gan­ze Klas­se2.- 4.Jah/ SchuRel/MaEOSEn/Kl306
781.LgeSpanAus­fall  
9a1.GeoSchüMu203
9a4.  Kl310
9b2.GelkKuFeEn303
9b4.  FeKl303
9c2.SchuMaDoBio214
9c4.  DoKl214
10a4.  RetKl314
10b2.DaeGeoSGMa210
10b4.  SGKl114