Es feh­len: AK, Mi, Szk, Hof 1./2.Std.

Klas­sen 10a/b Klas­sen­fahrt Ret/ SG

Klas­seStun­deVer­tre­tung für:FachVer­tre­tung durch:FachRaum
5c/d1.SchüMuAus­fall  
5c/d2.Qu/AKDSchüMuAtri­um
5d4.MiILZLIEMa209
5d5.MiEnSchuMa113
6a Halb­grup­pe1./2.HofAWTAus­fall  
6b4.AKGeGAPh114
6b5.GAPhAus­fall  
7c5.AKGeGAPh114
7c6.GAPhAus­fall  
8b4.SzkEnSchüMu203
8b6.SzkDAus­fall  
8c1./6.MiSkAus­fall  
8c3.SGMa/LBAhlGe210
8c4.SGMa/LBGelkD204
8d1.- 3.Gelk/ SG/ MiKu/Ph/SkAus­fall  
8d5.SzkDGelkKu204
9a1.SGAstrAus­fall  
9b5.SGPhJahD109
9c1.AKGeAus­fall  

Auf­sicht:         1. Hof­pau­se                Sport­platz                   Schü